Contact Me

Nikolay V. Plyusnin

advocateplusnin@gmail.com

+38 099 206 65 48

+357 967 377 75

03187, Kyiv, Akademika Hlushkova av., 12-22